//
you're reading...
Uncategorized

Dan kada je Kuvajt stekao nezavisnost/The day when Kuwait gained independence

Dan kada je Kuvajt stekao nezavisnost

Država Kuvajt prva je država koja je u regiji Perzijskog zaljeva stekla nezavisnost od Velike Britanije 19. juna 1961. godine, ali se Nacionalni dan slavi 25. februara, a Dan oslobođenja od iračke invazije 26. februara.

Proglašenjem nezavisnosti kuvajtski šeik Abdulah III. Al-Salim Al-Sabah dobio je novu vladarsku titulu – emir, već sljedeće godine potpisao kuvajtski ustav, čime je ta država postala ustavna monarhija. Za razliku od apsolutnih monarhija, u kojima vladara ne obvezuju nikakvi zakoni, u ustavnim monarhijama čak i vladar u načelu mora poštovati ustav svoje države.

Država Kuvajt je tri puta manja od Bosne i Hercegovine, a imaju skoro isti broj stanovnika. Izuzetno je razvijena i moderna država, u kojoj se mogu naći sve vrijednosti istoka i zapada spojene u jednu skladnu cjelinu  Nafta je najveći izvor prihoda i ekonomska snaga Države Kuvajt.

Ove godine ambasade i konzularne misije širom svijeta organizovale su prijeme u čast nacionalnog praznika, koji se poklapa sa UN-ovim proglašenjem Kuvajta “humanitarnim centrom”, a njegovog vladara Emira Sheikha Sabaha Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha “humanitarnim liderom”.

8

To nije ništa neobično kada je u pitanju Država Kuvajt na čijem čelu se nalazi emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Od kada je došao na vlast 2006. godine kuvajtski emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah podjelio je milijarde dolara pomoći širom svijeta, siromašnim zemljama i narodima kao i zemljama pogođenim raznim katastrofama. Pomagali su Bangladeš nakon ciklona 2007. godine, Japan nakon razornog zemljotresa i cunamija, Somaliju 2011. godine nakon velike suše, Filipine ove godine nakon velikog i razornog tajfuna. Trenutno su uključeni u pomoć u borbi protiv virusa ebole. Najviše sredstava Kuvajt izdvaja za pomoć izbjeglicama iz Sirije, kao i za pomoć stanovnicima Palestine. Sve ovo je samo mali dio pomoći koju emir Kuvajta Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah svake godine podjeli širom svijeta.

5

Država Kuvajt mnogo puta je pomogla BiH u toku agresije preko humamanitarnih organizacija, a nakon toga preko svoje ambasade u Sarajevu.

Uložili su milione u održiv povratak, pomagali su građane BiH prilikom elementarnih nepogoda, poput poplava sa proljeća ove godine, podržavali su privredni razvoj, Islamsku zajednicu u BiH. Pomoć Države Kuvajt BiH prisutna je na svim poljima.

Ambasador Države Kuvajt u BiH,  Nje.E. g-din Nasser Riden Thamer Almotairi je povodom Nacionalnog dana i Dana oslobođenja od okupacije organizovao svečani prijem, večeras, 25.02.2015,  u hotelu Europa sa početkom u 18:00 sati.

source: BINA BiH
Foto/ Kuwait State Agency / KUNA

State of Kuwait.

دولة الكويت
Dawlat al-Kuwait

The day when Kuwait gained independence /Anthem: Al-Nasheed Al-Watani

State of Kuwait is the first country that is in the Persian Gulf region gained independence from Great Britain on 19 June 1961, but the National Day is celebrated on 25 February, a day of liberation from the Iraqi invasion on 26 February.

The Proclamation of Independence of Kuwait Sheikh Abdullah II. Al-Salim Al-Sabah received a new royal title – emir, but the following year signed the Kuwaiti constitution, which the country became a constitutional monarchy. Unlike the absolute monarchy, in which the ruler is not bound to any law in constitutional monarchies even the ruler, in principle, must respect the constitution of his country.

Kuwait has three times less than Bosnia and Herzegovina, and have almost the same number of inhabitants. It is developed and modern country, where one can find all the values ​​of East and West merged into one harmonious whole Petroleum is the largest source of income and economic power of the State of Kuwait.

This year the embassy and consular missions around the world organized a reception in honor of the national holiday, which coincides with the UN’s declaration of Kuwait “humanitarian center” and its ruler Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah “humanitarian leader”.

Location and extent of Kuwait (red) on the Arabian Peninsula.Location and extent of Kuwait (red) on the Arabian Peninsula.

This is not uncommon when it comes to the State of Kuwait led by Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Since he came to power in 2006, the Kuwaiti Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah shared the billions of dollars to help around the world, poor countries and nations as well as countries affected by various disasters. They helped Bangladesh after the cyclone of 2007, Japan after the devastating earthquake and tsunami, Somalia in 2011 after a long drought, the Philippines this year after a large and devastating typhoons. Currently involved in help in the fight against Ebola virus. Most funds of Kuwait allocated for assistance to refugees from Syria, as well as to help the inhabitants of Palestine. All this is just a small part of the assistance provided by the Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah every year the division worldwide.

Kuwait National Assembly Building

State of Kuwait many times has helped BiH during the aggression over humamanitarnih organization, and then through its embassy in Sarajevo.

They invested millions in sustainable return, helped the citizens of BiH during natural disasters, such as floods from spring this year, supported the economic development, the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Help the State of Kuwait BiH is present in all fields.

Ambassador of the State of Kuwait to BiH, Nje.E. Mr. Nasser Riden Thamer Almotairi’s National Day and Liberation Day of the occupation organized a formal reception tonight, 02/25/2015, at Europe starting at 18:00.The day when Kuwait gained independence

translet.by Google ..

Advertisements

About TheJade.BA

"Nothing is more precious than peace. Nothing brings more happiness. Peace is the most basic starting point for the advancement of humankind." -Daisaku Ikeda

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: